ریاست دوره های قبل
سرپرست مجمع شهرداران آسیایی
تصاویر
3_IMG_7638_1 3_ejlas-050.gif 3_IMG_7547 3_407208_orig
ImageHandler.ashx11 3_koli 3_02 IMG_0485_1