ریاست دوره های قبل
سرپرست مجمع شهرداران آسیایی
تصاویر
3_IMG_9756.gif ImageHandler.ashx3 3_IMG_9548.gif ImageHandler.ashx13
3_ejlas-002.gif 3_IMG_0006.gif 3_10 3_DSC_0213.gif