دبیر کل مجمع شهرداران آسیایی
تصاویر
3_407204_orig 3_IMG_9548.gif 3_DSC_8772 3_407093_orig
3_IMG_7599 3_407068_orig 3_DSC_0252.gif IMG_0244