ریاست دوره های قبل
سرپرست مجمع شهرداران آسیایی
تصاویر
3_407087_origه ImageHandler.ashx5 IMG_0298 3_IMG_0006.gif
3_407102_orig 3_IMG_4292 3_IMG_4385 3_407097_orig