ریاست دوره های قبل
سرپرست مجمع شهرداران آسیایی
تصاویر
IMG_0415_1 ImageHandler.ashx17 3_DSC_8765 3_DSC_0108.gif
3_DSC_0203.gif 3_IMG_6634 3_DSC_0260.gif 3_407094_orig