ریاست دوره های قبل
سرپرست مجمع شهرداران آسیایی
تصاویر
3_koli 3_12 3_407093_orig 3_DSC_0108.gif
3_IMG_0165.gif 3_407208_orig 3_IMG_6640 3_IMG_3761new