ریاست دوره های قبل
سرپرست مجمع شهرداران آسیایی
تصاویر
3_DSC_8765 3_05 IMG_0485_1 3_407083_orig
ImageHandler.ashx6 3_407102_orig 3_IMG_6634 3_03