ریاست دوره های قبل
سرپرست مجمع شهرداران آسیایی
تصاویر
3_407084_orig.gif 3_IMG_7221 3_IMG_3761new 3_407090_orig
3_IMG_6640 3_05 3_407093_orig 3_DSC_0258.gif